Nagrania

Epifania – „Save Me My Lord” (Tomasz Kaznowski)

Epifania 2004 / „Pozdrowienie anielskie” (Leszek Mateusz Gorecki)

Epifania 2007 / Kamionek „Pater Meus” (Antonin Tucapski)

Epifania 2007 / Kamionek „Jezusa Judasz Przedal” (anonim) – oktet

Epifania 2008 / Bratysława „Gloria” (Vytautas Miškinis)

Epifania 2018 / „Ave Maria” (András Derecskei) – skład żeński

Epifania 2018 / „Tota Pulchra” (Maurice Duruflé) – skład żeński

Epifania 2018 / „Ave Generosa” (Ola Gjeilo) – skład żeński